حال و هوا

کالری

یافته تحقیق جدید: تکامل توانایی بدن انسان در ذخیره کردن آب را افزایش داده است

بشر در طول تاریخ به گونه‌ای تکامل پیدا کرده که به نسبت به نزدیک‌ترین نیاکان خود به مقدار بسیار بیشتری کالری نیاز دارد، اما مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد که این مورد در مورد نیاز به آب چندان صدق نمی‌کند. مطالعه‌ای…