حال و هوا

مریم حسینی

شعر/چشمان سبزش

از شعاری به نام مریم حسینی (دربيراهه ترین راهها همیشه بدنبال تو خواهم بود) صدای نفس.نفس زدنش در آخرین روزهای..چشمان سبزش..در سینه ای که همیشه خس خسش راميشنيدم..درمانده..بی هیچ همسری…و فرزندی که آرزویش بود.. عصایش نشانه ای ازدرد..از پیری و…