حال و هوا

سید محمدجواد شرافت

سیدمحمد جواد شرافت – تاریخ را بخوان اخوی این چنین نبود

سیدمحمد جواد شرافت – تاریخ را بخوان اخوی این چنین نبود سلمان کیستید مسلمان کیستید؟ با این نگاه شیعه ی چشمان کیستید؟ با این نگاه شعله ور از برق افتراق با این نگاه خط زده بر خطبه ی وفاق با…