حال و هوا

دانشگاه تهران

دختر بیحجابی که باحجاب شد.

سرویس اجتماعی «فردا»: ز- ف یکی از دانشجویان درس خوان و باهوش در دانشگاه تهران است. او از بچگی در یک خانواده متوسط تهرانی زندگی کرده است. خانواده او اگر چه به مسایل دینی و اعتقادی بی توجه نبوده اند،…